PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

NIVAL, INC.

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 


Įsigaliojanti data: Balandžio 4, 2014

 

 

1. SUTARTIS

Šios sutarties sąlygos ("Paslaugų teikimo Sąlygos" arba "Sąlygos") valdo sąryšius tarp Jūsų ir Nival, Inc. ("Nival") dėl Jūsų naudojimosi internetiniais socialiniais žaidimais ir susijusiomis paslaugomis, kurias valdo Nival ("Paslauga(os)"). Šios Paslaugų teikimo Sąlygos apima ir įteisina tam tikras kitas svarbias politikas ir Elgesio kodeksą taisykles, kurias be apribojimų apima mūsų Privatumo politiką ir (kuris yra paminėtas žemiau). and (which are referenced below).

IJeigu Jūs naudojate mūsų Paslaugas per socialinius tinklus, platformas arba programų tiekėją (“Trečiųjų šalių paslaugos”) (pvz. Facebook, Steam, iTunes, Google Play, ir t.t.), bet kokie veiksmai, tiekiami trečiųjų šalių po Nival Paslaugų, yra valdomi Trečiųjų Šalių Paslaugų politikos.

Jei kuriuo nors punktu Jūs nesutinkate su bet kuriaesamų Paslaugų  teikimo Sąlygų, Nival Privatumo Politikos ar bet kurios kitos Nival politikos dalimi, arba mūsų Elgesio Kodekso taisyklėmis, susietomis su Jūsų naudojimosi Paslaugomis, Jūs privalote liautis naudotis Paslaugomis ir Jūsų licencija naudotis Paslaugomis turi būti nutraukta.

Nival Grupė turi ir valdo žaidimus ir žaidimo paslaugas keliose jurisdikcijose. Prašome įsidėmėti, kad šios Paslaugų teikimo Sąlygos taikomos išimtinai tik Paslaugoms, kurias teikia Nival, Inc., kuri yra Jungtinėse Valstijose.

2. PRIVATUMAS

Nival gerbia savo vartotojų privatumą. Mūsų Privatumo Politika yra įteisinta ir yra svarbi šių Paslaugos teikimo Sąlygų dalis. Naudodamasis Paslaugomis, Jūs pripažįstate, kad atidžiai peržiūrėjote mūsų Privatumo Politiką, kuri yra: http://www.nival.com/privacypolicy-US.html.

3. ATNAUJINIMAI

Nival pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, modifikuoti, pridėti ar pašalinti dalį šių Paslaugų tiekimo Sąlygų ir Privatumo Politikos bet kuriuo metu paskelbiant pakeistas Sąlygas Nival Paslaugose. Jums taip pat turi būti suteiktas papildomas pranešimas apie bet kokius pakeitimus, el. laišku arba pranešimu, pasirodančiu Paslaugose. Tolesnis Paslaugų naudojimas reikš, kad Jūs sutikote su pakeitimais. Jei nenustatyta kitaip, visos pakeistos sąlygos automatiškai turi įsigalioti per 30 dienų nuo paskelbimo pradžios. Nival taip pat bet kuriuo metu gali taisyti kitas politikas, kodeksus ar taisykles, o naujos versijos bus prieinamos adresu www.nival.com arba galiojančiame žaidime.

4. LICENCIJA NAUDOTIS MŪSŲ PASLAUGOMIS IR ŽAISTI MŪSŲ ŽAIDIMUS

Laikantis šių Paslaugų tiekimo Sąlygų, Nival suteikia Jums neišskirtinę, neperduodamą, atšaukiamą ribotą licenciją prie Paslaugų prieigos tik Jūsų pačių nekomercinių pramogų tikslais. Jūs sutinkate nenaudoti Paslaugų jokiais kitais tikslais. Jei pažeidžiate bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų, mes pasiliekame teisę nutraukti Jūsų licenciją be įspėjimo.

5. PRIEIGA PRIE PASLAUGŲ

Jeigu Jūs naudojate arba turite prieigą prie Paslaugų per Trečiųjų Šalių Paslaugas, Jūs turite turėti paskyrą su ta Trečiųjų Šalių Paslauga, kuri yra geroje padėtyje. Jūs taip pat turite turėti paskyrą su programų tiekėju Jūsų mobiliajame įrenginyje. Jūs užtikrinate, kad jums nedraudžiama gauti Jungtinių Valstijų kilmės produktų, įskaitant paslaugas ar programinę įrangą. Jūs esate atsakingas už bet kokius mokesčius, įskaitant interneto ryšio arba mobilius mokesčius, kuriuos Jūs gaunate naudodamasis Paslaugomis.

Prašome įsidėmėti, kad (i) bet kokia veikla Trečiųjų Šalių Paslaugoje, nesanti Paslaugų kompetencijoje,  yra valdoma tos Trečiosios Šalies Paslaugų politika. Pavyzdžiui, Jūsų Facebook Teisių ir Pareigų Pareiškimo arba Steam Abonento Sutarties pažeidimas gali nutraukti Jūsų Nival Paslaugas.

6. NEPILNAMEČIAI; TEISĖTŲ GLOBĖJŲ/TĖVŲ LEIDIMAS

Jūs negalite naudotis mūsų Paslaugomis, jei esate jaunesnis nei 13 metų. Naudodamasis mūsų Paslaugomis, Jūs įrodote ir garantuojate, kad Jums yra mažiausiai 13 metų. Jei Jūs esate nepilnametis, bet vyresnis nei 13 metų, mes rekomenduojame paprašyti tėvų ar teisėtų globėjų leidimo prieš naudojantis Paslaugomis. Jei Jūs ketinate įsigyti Virtualios Valiutos ir/arba Virtualių Prekių (aprašytų žemiau 10-ame skyriuje) su Facebook Kreditais ar kitomis teisėtomis priemonėmis, Nival reikalauja visų vartotojų būti vyresnių nei 18 metų, o jeigu Jums yra mažiau nei 18, Jūs patvirtinate, kad gavote teisėtų globėjų/tėvų leidimą patirti išlaidas.

7. ELGESIO KODEKSAS

Jūsų naudojimasis Paslaugomis yra valdomas tam tikrų taisyklių ("Elgesio Kodekso"), kurį remia ir prašo vykdyti Nival. Jūsų pareiga yra žinoti, suprasti ir tvirtai laikytis šio Elgesio Kodekso. Bet koks naudojimasis Paslaugomis pažeidžiant Elgesio Kodeksą yra griežtai draudžiamas, gali sukelti skubų Jūsų ribotos licencijos naudotis Paslaugomis panaikinimą ir gali Jums taikyti prievolę už įstatymo pažeidimus.
Toliau nurodytas elgesys ir turinys yra aiškiai uždraustas Paslaugose ir Jūsų paskyra bus nutraukta už tokį neleistiną elgesį ar veiklą. Nival pasilieka teisę ištirti ir įvykdyti tinkamą teisėtą veiksmą prieš tą, kuris, Nival vienašališka nuožiūra, pažeidžia šią sąlygą.
Įžeidžiantis ir neteisėtas turinys ir elgesys:
Jūs besąlygiškai sutinkate, kad neužsiimsite veikla ar neskelbsite informacijos Paslaugose, kuri:

 1. yra  įžeidžianti ir/arba skatina rasizmą, fanatiškumą, neapykantą ar fizinę skriaudą prieš grupę ar individą;
 2. priekabiauja ar propaguoja kito asmens priekabiavimą;
 3. savanaudiškai išnaudoja žmones lytiniu ar smurtiniu būdu;
 4. turi nuogybės, smurto arba įžeidžiančių dalykų elementų arba yra nuorodos į suaugusiųjų svetaines; ir/arba
 5. skatina neteisingą ir klaidinančią informaciją arba skatina neteisėtas veiklas arba elgesį, kuris yra užgaulus, grasus, nepadorus, įžeidžiantis arba šmeižikiškas.

Asmeninės informacijos rinkimas ir publikavimas; Nesąžiningas bendravimas/naudojimasis Paslaugomis:
Jūs besąlygiškai sutinkate:

 1. nerinkti  ar neskelbti niekeno privačios informacijos, įskaitant asmeniškai atpažįstamą informaciją (teksto, paveikslėlio ar video forma), asmens dokumentus ar finansinę informaciją;
 2. nekelti ir neperduoti (arba nemėginti kelti ir perduoti), jokios medžiagos, kuri veiktų kaip pasyvus ar aktyvus informacijos rinkinys ar perdavimo mechanizmas (pvz. žiniatinklio signalai ar defektai, slapukai ar kiti panašūs įtaisai ar “šnipinėjimo programos”); ir/arba
 3. sąžiningai naudotis  Nival pagalbos paslaugomis ar neteikti klaidingų pranešimų apie piktnaudžiavimą ar netinkamą elgesį.

Įstatymų ir politikų pažeidimas:
Jūs besąlygiškai sutinkate:

 1. nepažeisti kontrakto, asmeninės, protinės nuosavybės ar kitų šalių teisių;
 2. neužsiimti brukalo, grandininių laiškų siuntimu arba neprašytu masinių ir greitų laiškų siuntimu ar "spaminimu";
 3. neremti ar neskatinti jokių kriminalinių veiksmų ar sumanymų arba neteikti mokomosios medžiagos apie nelegalias veiklas, įskaitant gaminamus ar perkamus nelegalius ginklus, kieno nors privatumo pažeidimus arba tiekiamus ar kuriamus kompiuterio virusus;
 4. neplatinti ar neskatinti nelegalios ar neteisėtos kito asmens darbo kopijos, neteikti kompiuterio programų ar nuorodų į nusavintą darbą, neteikti informacijos apeinant gamintojo įdiegtus apsaugos nuo kopijavimo įtaisus arba netiekti piratuotų žaidimų ar nuorodų į kitus nelegalius failus;
 5. neskleisti, neperduoti arba neleisti kelti virusų, Trojos arklių, reklamos, šnipinėjimo programų ar bet kokių kitų tyčinių arba invazinių kodų ar programų;
 6. nedekompiliuoti, nenustatinėti, kaip padaryta programa, nemodifikuoti arba nesistengti atrasti jokios programinės įrangos (šaltinio arba objekto kodo), kurį Nival sukūrė kurdamas tinklapius ir programinę įrangą ar kitus produktus arba procesus, pasiekiamus per Paslaugas;
 7. nenaudoti arba neatidaryti jokio neteisėto scenarijaus ar kitos programinės įrangos, roboto (ar "boto"), sukčiavimo įrankių, atjungto skaitytuvo ar kitos neteisėtos sistemos pasiekti Paslaugas (standartinės paieškos sistemos technologija nėra laikoma neteisėta);
 8. netrukdyti bet kuriai Paslaugų apsaugos funkcijai ar funkcijai, kuri varžo ar verčia riboti naudojimą arba priėjimą prie Paslaugų arba Turinio (apibrėžto žemiau po 9-tu skyriumi);
 9. nedalyvauti jokiame veiksme, kuris, Nival vienašališka ir besąlygiška nuomone, klaidina arba gali suklaidinti teisėtą Paslaugų vartotoją Virtualia Valiuta arba Virtualiomis Prekėmis, kurias vartotojas uždirbo teisėtame žaidime;
 10. neparduoti Paslaugų ar bet kurios jų dalies, įskaitant Virtualių Prekių ar Virtualios Valiutos, vartotojo paskyrų ir prieigų prie jų mainais už tikrą valiutą ar piniginės vertės daiktus;
 11. neužsiimti sukčiavimu ar bet kokia kita veikla, kurią Nival laiko neleistina ir kenkiančia Paslaugoms; ir/arba
 12. nepradėti jokių neleistinų prekybinių veiklų ir/ar pardavimų be mūsų ankstesnio sutikimo, tokių kaip konkursai, lažybos, mainai, reklama ar piramidinės schemos.

Visais atvejais, draudžiamą veiklą sudaro ir nesuderinamas su jokiais galiojančiais įstatymais ir taisyklėmis Nival Paslaugų naudojimas.

8. PASLAUGŲ NUOSAVYBĖ

Nival valdo, turi leidimą ir teises naudoti visą turinį, kuris pasirodo Paslaugose. Be to, Nival pasilieka visas teises savo naudai, taip pat savo bendrovės filialus, kompanijas ar licencijos išdavėjus, be apribojimų įskaitant visas protines turto ir kitas savininko teises, susijusias su Paslaugomis. Be to, Jūs sutinkate, kad neturite jokių teisių ar titulų į bet kokį turinį, kuris pasirodo Paslaugose, be apribojimų įskaitant visą turinį, tekstą, grafiką, logotipus, mygtukus, ikonas, paveikslėlius, muziką, skaitmeninius failus, duomenis ir programinę įrangą, kuriuos teikia Paslaugos.

9. TURINIO TEISĖS

"Turinį" sudaro programinė įranga, technologija, tekstas, forumo pranešimai, pokalbio žinutės, veikėjų profiliai, žinutės, nuorodos, el. paštai, muzika, garsas, grafika, paveikslėliai, video, kodeksai ir visa garso ir vaizdo ar kita medžiaga, pasirodanti ar skleidžiama Paslaugose (įskaitant ir Paslaugų dizainą ir išvaizdą). Jei nenurodyta kitaip, visas Turinys priklauso Nival arba jų bendrovės filialams, kompanijoms, licencijos išdavėjams ar tiekėjams. Turinio apibrėžimas bendrai apima vartotojo kuriamą Turinį ("VKT") ir Nival Turinį.

Jūs sutinkate, kad visas Turinys, įskaitant visas paskyras, sukurtus veikėjus, Virtualią Valiutą ir Virtualias Prekes, įgytas ir vystytas Jūsų naudojimosi Paslaugomis eigoje, yra vienintelė ir išskirtinė Nival ar jo licencijos išdavėjų nuosavybė. Nival gali naudoti Jūsų visą Turinį bet kokiems tikslams, įskaitant ir prekybinį ar reklaminį naudojimą be apribojimų ar kompensacijos. Jūs sutinkate nekopijuoti, neskirstyti, nepublikuoti ar kitaip savanaudiškai neišnaudoti Turinio, nepažeisdamas Nival ar bet kurios trečiosios šalies protinės nuosabybės teisių.

VKT:

Visais atvejais Jūs sutinkate, kad toks VKT yra visiškai originalus ir Jūs išimtinai pripažįstate savo teises į  tokį VKT, įskaitant teisę suteikti tokio VKT teises ir licencijas Nival, neleidžiant Nival  patirti jokių trečiųjų šalių pareigų ar prievolių, kilusių iš teisių įgyvendinimo.

Be to, Jūs suteikiate Nival neišimtinę, pasaulinę, nemokamą, sublicencijuojamą ir perkeliamą licenciją (i) naudoti, atkurti, platinti, ruošti išvestinius darbus, rodyti, atlikti ir kitais būdais naudoti VKT ar bet kurią jo dalį Paslaugose, taip pat ir per bet kokią žiniasklaidą, ir (ii) reklamuoti ir prekiauti tuo pačiu. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Jūs perleidžiate ir/arba atsisakote bet kokių moralinių teisių ar viešumos arba privatumo teisių, kurias turite VKT. Taip pat Jūs keliate visumos, tikslumo ir/arba Jūsų VKT kokybės pavojų Žaidimuose. Jei Paslaugos, kuriomis Jūs  prisidedate prie VKT leidimų kitiems vartotojams prieiti ir naudotis tuo VKT kaip Paslaugų dalimi, tada Jūs taip pat suteikiate visiems kitiems svarbių Paslaugų vartotojams  teisę naudoti, kopijuoti, modifikuoti, rodyti, atlikti, kurti išvestinius darbus ir kitaip perduoti ir platinti Jūsų VKT svarbiomis Paslaugomis be papildomo įspėjimo, kompetencijos ar kompensacijos.

Nival pasilieka teisę kontroliuoti VKT Žaidimuose, bet negali kontroliuoti ar atrinkti viso VKT ir nesistengia to daryti. Nival turi teisę, bet ne prievolę, taisyti, atsisakyti skelbti ar pašalinti bet kokį VKT, paskelbta Žaidimuose, kuris, mūsų vienašališka nuožiūra ir nutarimu, yra užgaulus arba pažeidžia šias Sąlygas.
Jei vartotojui atrodo, kad konkretus VKT gali pažeisti šias Paslaugų tiekimo Sąlygas, prašome mums apie tai pranešti. Nival neprisiima jokios atsakomybės ar prievolės už VKT, kurią sukūrė Žaidimų vartotojai.

Trečiųjų šalių turinys:

Jūs negalite nei kelti ar skelbti bet kokio Turinio Paslaugose, kuris pažeidžia autorystės teises, firmos ženklą ar kitas trečiųjų šalių protinės nuosavybės teises, nei kelti Turinio, kuris pažeidžia bet kokią trečiųjų šalių privatumo ar viešumos teisę. Nival be ankstesnio įspėjimo ir savo vienašališka nuomone gali pašalinti Turinį, kuris gali pažeisti trečiosios šalies protinės nuosavybės ar kitas teises.

Jeigu Jūs pakartotinai pažeidžiate Nival arba trečiųjų šalių protinės nuosavybės ar kitas teises, Nival gali nutraukti jūsų paskyrą be įspėjimo. Jei Jūsų paskyra yra nutraukta, Jūs neturėsite teisės  susigrąžinti jokių atliktų mokėjimų ir prarasite prieigą prie visų Virtualių Prekių, Virtualios Valiutos ir bet kokių kitų Jūsų paskyros privilegijų.

10. VIRTUALI VALIUTA IR VIRTUALIOS PREKĖS

Paslaugos turi virtualią žaidimo valiutą ("Virtuali Valiuta"), tokią kaip monetos, grynieji ar taškai, kuriuos galima įsigyti su “tikrais” pinigais vienu iš teisėtų mokėjimo būdų. Savo ruožtu, Virtuali Valiuta gali būti naudojama įsigyti virtualius žaidimo daiktus ar kitas paslaugas ("Virtualios Prekės"). Nival tiesiogiai neprekiauja Virtualia Valiuta. Visus Virtualios Valiutos sandorius valdo trečiųjų šalių mokėjimo tiekėjai. Pirkdamas Virtualią Valiutą, Jūs esate apribotas tų trečiųjų šalių mokėjimo tiekėjų Naudojimo Sąlygomis.

Nival draudžia ir neatpažįsta jokių tariamų virtualaus turto pervedimų, įvykdytų už Paslaugos ribų, ar tariamų pardavimų, dovanų ar mainų "realiame pasaulyje" bet ko, kas atsiranda Paslaugoje, nebent Nival tai aiškiai įgaliojo. Dėl to be raštiško Nival leidimo Jums neleidžiama mainyti, parduoti ar mėginti parduoti žaidimo dalykus ar valiutą už "realius" pinigus arba keisti tuos daiktus ar valiutą  už bet kokį vertingą daiktą už žaidimo ribų. Bet koks toks pervedimas ar bandymas pervesti yra draudžiamas ir negaliojantis ir gali lemti Jūsų anketos nutraukimą.

Mokėjimas už Virtualią Valiutą ir Virtualias Prekes. Jūsų Virtualios Valiutos ir/arba Virtualių Prekių užsakymas reikš pasiūlymą įsigyti tokių daiktų, kurie bus mums priimtini, kai padarysime svarbią Virtualią Valiutą ir/arba Virtualias Prekes prieinamas Jūsų paskyroje, kad naudotumėtės mūsų Paslaugomis arba debetuotumėte savo kredito kortelę. Nival bet kuriuo metu gali tikslinti kainas už Virtualią Valiutą ir Virtualias Prekes.

Prašome atkreipti dėmesį, kad jeigu Jūs įsigyjate Facebook kreditų, Google Play kreditų ar kitų mokėjimo kreidtų, kuriuos siūlo galiojančios Trečiųjų Šalių Paslaugos, Jūs sutinkate, kad paslaugos mokėjimo sąlygos ir Nival nėra sandorio šalys. Jūs sutinkate sumokėti visus Jūsų ar kieno nors kito, naudojančio Jums priklausančią paskyrą,  mokėjimus ir taikomus mokesčius.

Visi Virtualios Valiutos ir Virtualių Prekių pardavimai yra galutiniai. JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD NIVAL NEREIKALAUJA GRĄŽINTI PINIGŲ DĖL JOKIOS PRIEŽASTIES, IR KAD JŪS NEGAUSITE PINIGŲ AR KITOKIOS KOMPENSACIJOS UŽ NEPANAUDOTĄ VIRTUALIĄ VALIUTĄ AR VIRTUALIAS PREKES, KUOMET PASKYRA BUS SĄMONINGAI ARBA PRIVERSTINAI UŽDARYTA.

Nepaisant to, kas pateikta aukščiau, jei vartotojas patyrė nuostolių ar mokesčių nuo tikros tapatybės vagystės, Nival  tarsis su vartotoju ir trečiųjų šalių mokėjimo tiekėjais, kad būtų grąžinti pinigai už patirtą žalą.

Be to, jei Jūs gyvenate ES, Jūs turite teisę atšaukti pirkinį per septynias kalendorines dienas, pradedant nuo dienos, kuomet gavote savo pirkinį (“apsigalvojimo pertrauka”). Tai taikoma tik tada, jei Jūs nepanaudojote savo Virtualios Valiutos ir/ar Virtualių Prekių. Pavyzdžiui, jei Jūs įsigyjate Virtualią Prekę ir ją tuoj pat panaudojate Paslaugose, Jūs prarandate teisę jos atsisakyti. Jeigu Jūs nepanaudojate Virtualios Valiutos ir/ar Virtualių Prekių per apsigalvojimo pertrauką ir norite atgauti išlaidas, prašome skubiai informuoti Nival, kad išlaidas būtų galima grąžinti per 30 dienų.

Jei Jūsų naudojimasis Paslaugomis priklauso bet kokios naudojimo ar pardavimų rūšies mokesčiui, Nival taip pat gali Jus apmokestinti už tuos mokesčius.

Išskyrus ribotą, atšaukiamą, neperkeliamą licenciją naudotis Virtualia Valiuta ar Virtualiomis Prekėmis Paslaugose, Jūs neturite teisės į Virtualią Valiutą ir Virtualias Prekes. Nival turi visišką teisę savo nuožiūra tvarkyti, reguliuoti, valdyti, keisti ir/ar panaikinti Virtualią Valiutą ir/ar Virtualias Prekes, ir neturi jokių įsipareigojimų Jums ar bet kuriam kitam už tokių teisių įgyvendinimą.

11. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES; REKLAMOS

Nival gali teikti nuorodas Paslaugose į trečiųjų šalių tinklapius ar pardavėjus, kurie gali Jūs pakviesti dalyvauti reklaminiame pasiūlyme, mainais už papildomų Paslaugų, Virtualių Prekių ir/ar Virtualios Valiutos gavimą. Bet kokie mokesčiai ar prievolės, kurias Jūs patirsite sandėrių su trečiosiomis šalimis metu, yra Jūsų atsakomybė. Nival nepateikia ar negarantuoja jokio turinio, prekių ir/ar paslaugų, tiekiamų trečiųjų šalių (net ir sujungtų su mūsų Paslaugomis), ir nebus atsakinga už bet kokias pretenzijas, susijusias su trečiųjų šalių turiniu, prekėmis ir/ar paslaugomis. Nival nėra atsakinga už trečiųjų šalių turinį, verslo praktiką arba privatumo politikas ar už bet kokios informacijos, kurią tinklapiai gali kaupti, rinkimą, naudojimą ar atskleidimą.

12. PROTINĖ NUOSAVYBĖ

Firmos ženklai. Nival ir kiti susiję prekybos vardai, grafika, logotipai ir paslaugų markės, naudojamos tinkle, yra Nival bei jo leidėjų firmos ženklas ir Jūs negalite jų naudoti be mūsų ankstesnio raštiško leidimo.

Autorystės teisės. Visas Turinys yra saugomas Jungtinių Valstijų autoriaus teisių ir/ar kitų pavaldumo teisių, apsaugant nuo neteisėto naudojimo.

Autorystės teisių pažeidimas. Jei Jūs esate autorystės teisių savininkas ar jų įgaliotinis ir manote, kad Jūsų autorystės teisių apsaugotas darbas buvo nukopijuotas ir paskelbtas Paslaugose, pažeidžiant autorystės teises, Jūs turite pateikti pranešimą į Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") suteikdamas mūsų DMCA Įgaliotiniui šią informaciją raštu (žiūrėti 17 U.S.C. 512(c)(3) dėl kitų smulkmenų):

  1. Pakankamai detalių, leidžiančių mums nustatyti pažeistą darbą, arba, jei yra pažeisti keli darbai, tų darbų reprezentacinį sąrašą (pavyzdžiui: pavadinimas, autorius, bet koks registracijos ar eigos numeris, URL);
  2. Pakankamai detalių, leidžiančių mums atpažinti ir nustatyti pažeistą medžiagą (pavyzdžiui, nuoroda į puslapį, kuris turi tą medžiagą);
  3. Jūsų kontaktinę informaciją, kad galėtume su Jumis susisiekti (pavyzdžiui, Jūsų adresas, telefono numeris, el. Pašto adresas);
  4. Jūsų patvirtinimą, kad medžiagos naudojimas, nustatytas ii poskyryje viršuje, nėra sankcionuotas autorystės teisės savininko, jo agento ar įstatymo;
  5. Patvirtinimą, kad informacija pranešime yra tiksli ir kad Jūs esate įgaliotas veikti savininko vardu, kurio išimtinė teisė yra tariamai pažeista; ir
  6. Jūsų fizinį arba elektroninį parašą.
  7. Prašome išsiųsti tokį šį raštišką pranešimą mūsų paskirtam įgaliotiniui:

NIVAL
2601 Ocean Park Blvd., Suite 205
Santa Monica, CA 90405
Attention: General Counsel
legal@nival.com

Dėl daugiau informacijos apie autorystės teises ir DMCA pranešimus, prašome kreiptis į Jūsų įgaliotąjį asmenį, kad pilnai suprastumėte savo teises ir pareigas pagal Autorystės teisių veiksmų ir kitų įstatymų 512(c) skyrių.

Firmos ženklo pažeidimas. Jeigu Jūs esate firmos ženklo savininkas ar jo įgaliotinis ir  manote, kad Jūsų firmos ženklas ar kita protinė nuosavybė buvo nukopijuota ir paskelbta Paslaugose, pažeidžiant autorystės teises, Jūs turite pateikti prašymą mūsų DMCA Įgaliotiniui aukščiau nurodytu adresu su tokia raštiška informacija:

 1. Jūsų vardu, adresu ir kita kontaktine informacija;
 2. Jūsų Vartotojo Vardu; ir
 3. Jūsų firmos ženklu (įskaitant numerį ir šalį, kurioje Jūsų ženklas yra registruotas); ir

Jūsų pretenzijos aprašymu.

 

For more information on copyright law and DMCA notices, please consult your attorney to fully understand your rights and obligations under Section 512(c) of the Copyright Act and other laws.

13. NARIO KONFLIKTAI; ATLEIDIMAS

Jūs esate vienašališkai atsakingas už savo bendravimą su kitais Paslaugos vartotojais ir bet kuriomis kitomis šalimis, su kuriomis Jūs bendraujate per Paslaugas ir/ar Nival žaidimus. Nival pasilieka teisę, bet neįsipareigoja įsitraukti į bet kokius konfliktus. Jeigu Jūs susuginčijate su vienu ar daugiau vartotojų, Jūs atleidžiate mus (ir mūsų tarnautojus, direktorius, įgaliotinius, filialus, bendras įmones ir darbuotojus) nuo bet kokios rūšies pretenzijų, reikalavimų ir žalos (tikrosios ir moralinės), kylančių dėl tų konfliktų

14. PASLAUGŲ ATNAUJINIMAI

Jūs suprantate, kad Paslaugos yra plėtojamos. Nival gali paprašyti Jūsų priimti atnaujinimus Paslaugoms. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Nival gali atnaujinti Paslaugas su ar be Jūsų įspėjimo. Jums kartkartėmis gali reikėti atnaujinti trečiųjų šalių programinę įrangą, norint gauti Paslaugas.

15. SĄLYGŲ ATSISAKYMAS.

PASLAUGOS TEIKIAMOS PAGRINDU "TOKIOS, KOKIOS YRA" IR "PRIEINAMOS". NIVAL NEPATEIKIA JOKIŲ NUSISKUNDIMŲ AR GARANTIJŲ, TIKSLIŲ AR NUMANOMŲ, PASLAUGŲ VEIKIMUI AR INFORMACIJAI, TURINIUI, MEDŽIAGOMS ARBA PRODUKTAMS, ĮTRAUKTIEMS Į PASLAUGAS AR TIEKIAMIEMS PER NIVAL. JŪS AIŠKIAI SUTINKATE, KAD NAUDOJATĖS MŪSŲ PASLAUGOMIS SAVO RIZIKA IR KAD JŪS BŪSITE VIENAŠALIŠKAI ATSAKINGAS UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ JŪSŲ KOMPIUTERIO SISTEMAI AR DUOMENŲ PRARADIMUI, SUKELTĄ NAUDOJANTIS PASLAUGOMIS.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NIVAL ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, TIKRŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT NUMATOMAS TINKAMUMO GARANTIJAS IR TINKAMUMĄ KONKREČIAM TIKSLUI. BE AUKŠČIAU PAMINĖTŲ DALYKŲ, NEI NIVAL, NEI BENDROVĖS FILIALAI AR KOMPANIJOS ARBA BET KURIS JŲ DIREKTORIŲ, DARBUOTOJŲ, ĮGALIOTINIŲ, TEISININKŲ, TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINIO TIEKĖJŲ, PASKIRSTYTOJŲ, LICENCIJOS TURĖTOJŲ IR IŠDAVĖJŲ NEGARANTUOJA, KAD PASLAUGOS BUS NEPERTRAUKIAMOS AR BE KLAIDŲ.

16. APRIBOJIMAI; PRIEVOLĖS ATSISAKYMAS.

NIVAL NĖRA ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, KYLANČIĄ DĖL NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ IR PROTINĘ ŽALAS, ĮSKAITANT PRARASTĄ PELNĄ, REPUTACIJĄ AR BET KOKĮ KITĄ NEAPČIUOPAMĄ PRARADIMĄ, NEIT JEI NIVAL INFORMAVO APIE TOKIŲ ŽALŲ GALIMYBES.

JEI ESATE NEPATENKINTAS PASLAUGOMIS, JŪSŲ VIENINTELIS SPRENDIMAS YRA NUTRAUKTI NAUDOJIMĄSI PASLAUGOMIS. NIVAL BENDRA MAKSIMALI PRIEVOLĖ JUMS UŽ VISAS PRETENZIJAS, SUSIJUSIAS SU PASLAUGOMIS, TURĖTŲ BŪTI NE DIDESNĖ NEI GALUTINIS JŪSŲ SUMOKAMAS KIEKIS NIVAL PER ŠIMTĄ AŠTUONIASDEŠIMT (180) DIENŲ PRIEŠ IEŠKINĮ. MASINIAI IEŠKINIAI NEPADIDINS ŠIO LIMITO.

TAM TIKRA ĮSTATYMŲ PADĖTIS NELEIDŽIA TAM TIKRŲ ŽALŲ APRIBOJIMŲ. JEI ŠIE ĮSTATYMAI TAIKOMI JUMS, KELETAS AR VISI IŠ AUKŠČIAU PAMINĖTŲ ATSISAKYMŲ, IŠSKYRIMŲ AR APRIBOJIMŲ JUMS NEBUS TAIKOMI IR JŪS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ TEISIŲ.

17. KOMPENSACIJA

Jūs sutinkate kompensuoti, saugoti ir išlaikyti Nival, bendrovės filialus, rangovus, darbuotojus, įgaliotinius ir jų trečiųjų šalių tiekėjus, licencijos išdavėjus ir partnerius nekaltus dėl bet kokių pretenzijų, praradimų, žalų, prievolių, įskaitant teisėtus mokesčius ir išlaidas, kylančius iš naudojimosi ar piktnaudžiavimo Paslauga, bet kokiu Paslaugų tiekimo Sąlygų pažeidimu ar bet kokiu nusiskundimų, garantijų ir įsipareigojimų nesilaikymu. Nival pasilieka teisę Jūsų sąskaita prisiimti išskirtinę apsaugą ir bet kokio dalyko valdymą, už kurį Jūs turite kompensuoti Nival, ir Jūs sutinkate bendradarbiauti su  Nival pretenzijų gynyba. Nival naudos pagrįstas pastangas perspėti Jus apie bet kokią pretenziją, veiksmą ar įvykį prieš tai sužinant.
Jūs sutinkate, kad šios pastraipos nuostatos išlaikys bet kokį Jūsų paskyros ar paslaugų nutraukimą

18. KONFLIKTŲ SPRENDIMAS

Prieš imantis oficialių konflikto sprendimų mechanizmų, mes Jus raginame pirmiau susisiekti su mumis ir ieškoti sprendimo kreipiantis į Klientų Pagalbą, siekiant išspręsti Jūsų problemą per trisdešimties (30) dienų laikotarpį. Jei tai nepavyksta, pradedamos rašyti Jūsų arba Nival papildomos neoficialios diskusijos. Nival  išsiųs savo pranešimą į el. pašto adresą, kurį mums nurodėte, ir taip pat gali pateikti fizinio adreso kopiją, jeigu mes jį turime faile. Jūs savo pranešimą siųsite Nival: legal@nival.com; su raštiška kopija: Nival, Attention: General Counsel, 1920 East Hallandale Beach Blvd., PH-6, Hallandale Beach, FL 33009. Šis 18 Skyrius taikomas maksimaliai leistinų galiojančių įstatymų apmičiai. Jeigu Jūsų pavaldumo įstatymai draudžia keleto ar visų šio Skyriaus nuostatų vartojimą, tos nuostatos Jums nebus taikomos.

Neoficialių diskusijų ir arbitražo išimtys. Jūs ir Nival sutinkate, kad šie konfliktai nėra priklausomi nuo nuostatų dėl neoficialių diskusijų ir privalomo arbitražo: (1) bet kokie konfliktai, siekiant vykdyti ar ginti bet kokias protinės nuosavybės teises; (2) bet kokie konfliktai, susiję su nepagrįstu vagystės, piratavimo, privatumo sutrikdymu ar kriminalinės veiklos, įtarimu; ir (3) bet kokia pretenzija už draudimą.

Arbitražas:

JAV:

Jei Jūs gyvenate Jungtinėse Valstijose ir negalite išpręsti konflikto per neoficialias diskusijas, Jūs arba Nival gali nuspręsti, kad konfliktą (išskyrus tuos konfliktus, aiškiai išskirtus žemiau) galutinai ir išimtinai gali išspręsti paskutinis privalomas arbitražas. JŪS SUPRANTATE, KAD, NESANT ŠIAI NUOSTATAI, JŪS TURĖTUMĖTE TEISĘ IŠKELTI BYLĄ IR DALYVAUTI PRISIEKUSIŲJŲ TEISME.

Arbitražas atliekamas pagal Amerikos Arbitražo Asociacijos ("AAA") Komercinio Arbitražo Taisykles. Jūsų arbitražo mokesčiai ir Jūsų dalinimasis arbitražo kompensacija valdomas šių AAA taisyklių. Jei tos kainos, nustatytos arbitražo, yra pernelyg didelės, Nival sumokės visus arbitražo mokesčius ir išlaidas.

Arbitražas gali būti atliekamas asmeniškai, per dokumentų pateikimą, telefonu ar internetu, kaip leidžia AAA taisyklės. Jei šiame Susitarime kitaip nenumatyta, Jūs ir Nival galite ginčytis teisme, kad patrauktumėte arbitražą, paliktumėte nagrinėjamos bylos arbitražą arba patvirtintumėte, keistumėte, panaikintumėte ar pradėtumėte nuosprendžio procesą ir priimtumėte arbitro sprendimą.

Jokių kolektyvinių ieškinių. Jūs ir Nival sutinkate, kad bet koks arbitražas turėtų apsiriboti tarp Nival ir Jūsų konflikto asmeniškai. Iki visos įstatymų leistinos apimties, joks arbitražas ar kitas konflikto sprendimo procesas neturėtų prisijungti prie bet kokio kito ar kolektyvinio ieškinio numatyto pagrindo.

Laiko apribojimai už teisėtas pretenzijas. JŪS IR NIVAL SUTINKATE, KAD BET KURI VEIKSMO PRIEŽASTIS, SUSIJUSI SU NIVAL PASLAUGOMIS, PRIVALO PRASIDĖTI PER VIENERIUS (1) METUS PO TO, KAI VEIKSMO PRIEŽASTIS DIDĖJA. KITU ATVEJU, TOKIA VEIKSMO PRIEŽASTIS YRA LAIKINAI DRAUDŽIAMA.

Nagrinėjimo vieta. Bet koks arbitražas vyks Los Andželo grafystėje, Kalifornijoje, JAV. Kiekviena šalis turi pasirodyti skaitmeniniu ar telefoniniu būdu, jei fizinis pasirodymas pagrįstai neįmanomas. Bet kokį konfliktą, nepriklausomą nuo arbitražo, ar kur nebuvo atlikti jokie arbitro rinkimai, turėtų spręsti kompetentingo pavaldumo teismas Los Andželo grafystėje, Kalifornijoje, JAV, o Jūs ir Nival sutinkate pateikti asmeninius to teismo pavaldumus. Šios Sutarties interpretacija ir vykdymas ir teisėti ryšiai tarp šalių turėtų atitikti Kalifornijos valstijos įstatymus be įstatymų nuostatų prieštaravimo paisymo. Kiekviena šalis atsisako bet kokios pretenzijos, kad tokia vieta yra netinkama ar nepatogi.

Europos Sąjunga ir Šveicarija:     

Jeigu Jūs gyvenate už Jungtinių Valstijų ribų ir naudojate ar prieinate prie Nival teikiamų Paslaugų iš Europos Sąjungos ar Šveicarijos, šios Paslaugų tiekimo Sąlygos yra valdomos ir aiškinamos pagal Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės įstatymus ir turėtų būti laikoma, kad yra sugalvotos ir priimtos Liuksemburgo Didžiojoje Kunigaikštystėje, neatsižvelgiant į įstatymų nuostatų prieštaravimus.

Konfliktai, viršijantys 5,000 € dėl Paslaugų, turi išskirtinai būti pavaldūs teismams, esantiems Liuksemburgo mieste, ir Jūs sutinkate paklusti tų teismų privačiam pavaldumui dėl visų tokių pretenzijų ir konfliktų bylinėjimosi.

Konfliktai, apimantys 5,000€ ar mažiau su Paslaugomis susijusį ieškinį, ir kurių Jūs negalėjote išspręsti naudojant neoficialius ginčo sprendimuo metodus, privalo būti išspręsti tik per privalomą arbitražą, kurį administruoja Nacionalinis Konfliktų Sprendimo Centras, prieš vieną (1) arbitrą, atitinkantį Nacionalinio Aribitražo Taisykles. Bet koks aribtražas vyks Liuksemburge. Kiekviena šalis gali pasirodyti skaitmeniniu arba telefoniniu būdu, jei fizinis atvykas nėra įmanomas.

Kiekviena šalis atsisako bet kokių pretenzijų, kad aukščiau minėta bylos nagrinėjimo vieta yra netinkama arba nepatogi. 

Be to, Jūs ir Nival sutinkate, kad šios taisyklės yra taikomos arbitražo procesuose: (a) arbitražas turi būti vedamas anglų kalba arba kita, bendrai šalių nuspręsta, kalba; (b) atbitražas turi vykti laiku; (c) faktų pateikimas ir išankstinis bylos svarstymas turi būti ribojami iki priimtino svarbių dokumentų pagaminimo; (d) aribtražo sprendimas turi būti perduodamas per šešis (6) mėnesius nuo aribtražo pradžios, nebent tą laikotarpį pratęsia aribtras; ir (e) bet koks arbitro perduodamo sprendimo nuosprendis turi būti pradedamas bet kuriame pilnateisio pavaldumo teisme. Jeigu arbitro nustatomos kainos yra pernelyg didelės, Nival sumokės visus arbitražo mokesčius ir išlaidas.

Šalies gyventojai už ES, Šveicarijos ir JAV ribų

Jeigu Jūs gyvenate šalyje, esančioje už ES, Šveicarijos ir/arba JAV ribų, arbitražas turi būti vykdomas Los Andželo grafystėje, Kalifornijoje, o Jūs sutinkate paklusti Los Andželo teismų privačiam pavaldumui, siekiant priversti arbitražą atidėti nagrinėjamo arbitražo procesus, arba patvirtinti keisti, panaikinti arba pradėti nuosprendį, kurį priėmė arbitras. Papildomos sąlygos yra išdėstytos skyriuje aukščiau, “Arbitražas JAV“.

20. BENDROSIOS NUOSTATOS

Perdavimas. Nival gali perduoti ar įgalioti šias Paslaugų teikimo Sąlygas ir/arba Nival Privatumo Politiką, visą ar dalimis, bet kuriam asmeniui ar subjektui bet kuriuo metu su ar be Jūsų leidimo. Jūs negalite perduoti ar įgalioti jokių teisių ar prievolių pagal Paslaugų Sąlygas arba Privatumo Politiką be Nival ankstesnio raštiško leidimo, o bet koks Jūsų neteisėtas perdavimas ir įgaliojimas yra neveiksmingas.

Atskiriamumas. Jūs ir Nival sutinkate, kad jeigu bet kokia šių Paslaugų teikimo Sąlygų ar Nival Privatumo Politikos dalis nėra teisėta ar ginama teismine tvarka pagal bet kokio pilnateisio pavaldumo teismą, tokia nuostata, kaip ir pavaldumas, turėtų būti neveiksmingi tik tokių nepagrįstų ar neginamų sprendimų mastu, nepaveikiant galios ar vykdymo jokiais kitais būdais ar pavaldumu ir nepaveikiant likusių Sąlygų nuostatų, kurios turi būti galingos ir veiksmingos.

Papildomos politikos. Nival gali publikuoti papildomas politikas, susijusias su tam tikromis paslaugomis, tokiomis kaip forumai, paramos, konkursai ar lojalumo programos. Pavyzdžiui, prieš dalyvaujant mūsų žaidimo forumuose, Jūs turite perskaityti ir privalote tvirtai laikytis Forumo Taisyklių, taikomų Paslaugos bendrijai. Jūsų teisė naudotis paslaugomis priklauso tam tikroms politikoms ir šioms Paslaugų teikimo Sąlygoms.

Kalba. Šios Paslaugų teikimo Sąlygos ir visi susiję dokumentai yra parašyti ir turėtų būti suprantami lietuvių kalba.

Pranešimai. Mes Jus galime perspėti skelbdami pranešimus www.nival.com, ir el. paštu ar bet kokia kita susisiekimo priemone, kurią mums pateikėte. Visi Jūsų duoti oficialūs teisėti pranešimai, ar reikalaujami iš Jūsų pagal šias Paslaugų teikimo Sąlygas ar Nival Privatumo Politiką, turi būti raštiškai pristatomi Nival šiuo adresu : Nival, Inc., Attn: General Counsel; 1920 East Hallandale Beach Blvd., PH-6, Hallandale Beach, FL 33009 kartu su kopija šiuo adresu legal@nival.com. Tokiu atveju, jei Jūs turite neoficialią susisiekimo priemonę, tiesiog parašykite mums el. laišką adresu: legal@nival.com.

Nešališkos priemonės, galiojančios Nival. Jūs pripažįstate, kad  suteiktos teisės ir pagal šias Paslaugų teikimo Sąlygas vykdomos pareigos Nival yra unikalaus ir nepakeičiamo pobūdžio, atlyginti nuostolius, kurie nepataisomai kenkia Nival ir kurie negali būti pakeisti vien tik pinigine žala, Nival turi teisę įpareigoti ar taikyti kitą nešališką priemonę (be įsipareigojimo skelbti bet kokius ryšius ar laiduotojus arba žalos įrodymus) bet kokio pažeidimo ar numatomo pažeidimo atvejais.

Jūsų įsipareigojimų atsisakymas arba nešališkos priemonės. Jūs negrąžinamai atsisakote visų teisių siekti įsipareigojimų ar kitų nešališkų priemonių, arba uždrausti ar apriboti Paslaugos ar bet kurio Nival žaidimo procesą, bet kokios reklamos ar kitos su tuo susijusios medžiagos eksploatavimą arba Paslaugos ar bet kokio turinio ar kitos medžiagos, naudojamos arba rodomos Paslaugoje, eksploatavimą ir sutinkate apriboti savo pretenzijas už pinigines žalas (jei tokių yra), ribojamas 16-to skyriaus.

Nuostatų išlikimas. Skyriai  ir nuostatos, kurie pagal savo pobūdį išgyvena Paslaugų teikimo Sąlygų pasibaigimą ar nutraukimą, įskaitant prievolės neribojimą ir garantijos atsisakymą ir ribojimą, išliks per pasibaigimą ar nutraukimą.

Visas susitarimas. Šios Paslaugų teikimo Sąlygos, bet kokios kitos politikos ir dokumentai, aiškiai įregistruoti arbitro kompetencija (įskaitant Nival Privatumo Politiką ir Elgesio Kodeksą), sudaro visišką Jūsų ir Nival supratimą ir pakeičia visus ankstesnius šalių supratimus  dėl dalykų temų elektroniniu, žodiniu ar raštišku, arba pripažintu papročių, praktikos, politikos ar precedento būdu, su Jūsų ir mūsų pagarba Paslaugai. Išskyrus aiškius ir konkrečius išdėstytus dalykus šiose Paslaugų teikimo Sąlygose, jokie nusiskundimai, pareiškimai, leidimai, atsisakymai ar kiti Nival veiksmai ar nepaisymai neturi būti keičiami šių Paslaugų teikimo Sąlygų ir teisėtai privalomi, nebent tai pagrįsta raštu, Jūsų pasirašyta ir deramai skirta Nival valdininkui.